REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIU
PMUGOLD CONFERENCE 2024

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w wydarzeniu PMU Gold Conference 2024.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem przed zakupem biletu na Wydarzenie i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 3. Organizatorem wydarzenia jest Iwona Donarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPAREDA Iwona Donarska ul. Starowiejska 41-43 lok. 27, 81-363 Gdynia.
 4. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12.10.2024 w Hotel Courtyard by Marriott Gdynia (ul. Jerzego Waszyngtona 19, 81-342 Gdynia).
 5. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba pełnoletnia, która zakupiła bilet wstępu na Wydarzenie.
 6. Opłata za bilet uwzględnia:
  – udział w otwartych Mistrzostwach dla kategorii Top PMU Duets (jako obserwator) w dniu 11.10.2024,
  – udział w Wydarzeniu w dniu 12.10.2024,
  – udział w pokazach PMU World Masters Show w dniu 12.10.2024,
  – usługę gastronomiczną (przerwy kawowe, lunch) w dniu 12.10.2024,
  – dyplom uczestnictwa w Wydarzeniu,
  – identyfikator,
  – pakiet powitalny.
 7. Wszelkie płatności będą dokonywane przez Uczestnika na rachunek bankowy Organizatora (nr 64 1140 2017 0000 4302 0366 3721, mBank).
 8. Wydarzenie odbędzie się według harmonogramu udostępnionego na stronie Wydarzenia (www.pmugold.com).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: harmonogramu, terminu i miejsca Wydarzenia przed jego rozpoczęciem z przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 10. Osoba, która zakupiła bilet wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem następujących nośników: poczty elektronicznej oraz telefonii komórkowej informacji dotyczących Wydarzenia.
 11. Dane osobowe podane podczas zakupu biletów będą uznawane za właściwe do celów wypełnienia certyfikatów uczestnictwa (o ile Uczestnik nie wniesie o zmianę danych).
 12. Administratorem danych osobowych jest firma SPAREDA Iwona Donarską z siedzibą w Gdyni, przy ul. Starowiejskiej 41-43 lok. 27.
 13. Szczegóły dotyczące podstaw oraz zasad przetwarzania danych osobowych zostały określone w Klauzuli Informacyjnej RODO, dostępnej na stronie Wydarzenia.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w regulaminie podmiotu, w którym będzie odbywać się Wydarzenie.
 15. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w obiekcie, w którym będzie odbywać się Wydarzenie.
 16. Uczestnikowi zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym będzie odbywać się Wydarzenie substancji psychoaktywnych oraz przedmiotów uznawanych za niebezpieczne.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone przez Uczestnika, w trakcie trwania Wydarzenia.
 18. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem Uczestnika podczas trwania Wydarzenia.
 19. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie, robienie zdjęć i ich późniejszą publikacje oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń i praw autorskich do tych materiałów.
 20. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na bezterminowe i nieodpłatne udostępnienie wizerunku Organizatorowi, w postaci fotografii, filmów oraz innych formach utrwaleń, które będą przedstawiane jako forma promocyjna wydarzenia.
 21. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu opłata nie podlega zwrotowi.
 22. W związku z możliwością występowania pandemii i innych obostrzeń saniatrno-epidemiologicznych i możliwymi ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych.
 23. Organizator zastrzega, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej w jakikolwiek sposób organizację Wydarzenia lub jego części, ma prawo do zmiany jego terminu lub miejsca, albo w braku takiej możliwości odwołania Wydarzenia bez ponoszenia kosztów. Zmiana terminu lub miejsca Wydarzenia nie powoduje powstania odpowiedzialności odszkodowawczej Organizatora.
 24. W sprawach nie określonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
 25. Zakup biletu jest jednoznaczny z zawarciem umowy z Organizatorem. Uczestnik Wydarzenia tym samym akceptuje regulamin, warunki uczestnictwa i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu i innych dokumentach zgłoszeniowych na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133. Poz.883 z późniejszymi poprawkami).
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane wyłącznie na stronie Wydarzenia (www.pmugold.com).
 27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Wydarzenia (www.pmugold.com).