Przeczytaj regulamin i wypełnij formularz. Nie zapomnij o zaznaczeniu zgód.

REGULAMIN
VI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

Miejsce: Hotel Courtyard by Marriott Gdynia ul. Jerzego Waszyngtona 19, Gdynia

Organizator:
SPAREDA Iwona Donarska, ul. Starowiejska 41-43 lok. 27, 81-363 Gdynia NIP: 569-138-25-14

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Mistrzostwach może wziąć udział osoba pełnoletnia, która posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania makijażu permanentnego
  – ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego oraz zakupiła bilet uczestnictwa na pmugoldconference 2024. Potwierdzenie kwalifikacji w postaci dyplomu, certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia szkolenia należy przesłać Organizatorowi
  na adres mailowy mistrzostwapmu@gmail.com.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie www.pmugold.com/mistrzostwa oraz uiszczenie opłaty za udział w Mistrzostwach. Zgłoszenia, które nie zostaną opłacone są nieważne i nie upoważniają do wzięcia udziału w Mistrzostwach.
 3. Ilość miejsc w poszczególnych kategoriach jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu miejsc w danej kategorii, ale nie później niż do 30 września 2024 roku.
 4. Wszystkie pigmentacje w ramach Mistrzostw będą wykonywane na modelkach techniką maszynową.
  Wyjątek stanowi kategoria PRO MASTER Of Hairstroke, w której dopuszcza się wykonanie pigmentacji na modelce w technice manualnej.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa, w każdej z kategorii, wymaga:
  poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pmugold.com w zakładce Mistrzostwa
  zaakceptowania Regulaminu oraz RODO (pełna treść Regulaminu oraz Umowy Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych dostępne są na stronie www.pmugold.com w zakładce Mistrzostwa)
  przesłania drogą elektroniczną, na adres mailowy mistrzostwapmu@gmail.com, następujących dokumentów: certyfikat/dyplom potwierdzający odbycie szkolenia podstawowego z makijażu permanentnego,
  zdjęcia bez retuszu 2 różnych prac wybranego obszaru (brwi, usta, powieki) przed wykonaniem makijażu permanentnego oraz bezpośrednio po wykonaniu makijażu permanentnego.
  Każda osoba rejestrująca się poprzez stronę www.pmugold.com otrzyma maila potwierdzającego rejestrację.
 2. O zakwalifikowaniu się Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo w przeciągu 5 dni roboczych od daty przesłania zgłoszenia.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do Mistrzostw, Uczestnik ma 3 dni robocze na uiszczenie opłaty, w kwocie właściwej dla wybranej kategorii. W przeciwnym wypadku Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany.
 4. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w Mistrzostwach decyduje termin zgłoszenia, pod warunkiem jego opłacenia we wskazanym terminie.
 5. Zatajenie, sfałszowanie przez Uczestnika danych dotyczących własnych kwalifikacji zawodowych, spowoduje automatyczną dyskwalifikacje z listy Uczestników Mistrzostw.
 6. Uczestnik zakwalifikowany do Mistrzostw ma możliwość przesłać drogą elektroniczną, na adres mailowy mistrzostwapmu@gmail.com, swoje zdjęcie. W odpowiedzi otrzyma dedykowaną grafikę informującą o kwalifikacji do Międzynarodowych Mistrzostw PMU.

 

KATEGORIE:
* Uczestnik może zgłosić swój udział w maksymalnie 2 kategoriach (jeżeli wybrane kategorie nie odbywają się w tym samym czasie). Możliwą 3 kategorią jest TOP PMU DUETS.

Brows JUNIOR– Uczestnik wykona pigmentację brwi (na modelce) w technice ombre z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje nie dłużej niż 2 lata.
Na wykonanie zabiegu Uczestnik ma 3 godziny.

Lips JUNIOR – Uczestnik wykona pigmentację ust (na modelce) w technice dowolnej z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje nie dłużej niż 2 lata.
Na wykonanie zabiegu Uczestnik ma 3 godziny.

PRO MASTER of Ombre Brows – Uczestnik wykona pigmentację brwi (na modelce) w technice ombre z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje co najmniej 2 lata. Na wykonanie zabiegu Uczestnik ma 2,5 godziny. Uczestnik nie może być trenerem PMU.

PRO MASTER of Hairstroke – Uczestnik wykona pigmentację brwi (na modelce) w technice włoskowej z użyciem maszyny lub w technice Microblading. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego
i pigmentuje co najmniej 2 lata. Na wykonanie zabiegu Uczestnik ma 2,5 godziny.

PRO MASTER of Lips – Uczestnik wykona pigmentację ust (na modelce) w technice klasycznej z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje co najmniej 2 lata.
Na wykonanie zabiegu Uczestnik ma 2,5 godziny. Uczestnik nie może być trenerem PMU.

PRO MASTER of Eyes – Uczestnik wykona pigmentację powiek (na modelce) – kreskę cieniowaną z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje co najmniej 2 lata. Na wykonanie zabiegu Uczestnik ma 2,5 godziny.

EXPERT of Ombre Brows – Uczestnik wykona pigmentację brwi (na modelce) w technice ombre z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego, pigmentuje co najmniej 2 lata oraz prowadzi szkolenia z zakresu makijażu permanentnego. Na wykonanie zabiegu Uczestnik ma 2,5 godziny. Trener PMU.

EXPERT of Lips– Uczestnik wykona pigmentację ust (na modelce) w technice klasycznej z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego, pigmentuje co najmniej 2 lata
oraz prowadzi szkolenia z zakresu makijażu permanentnego. Na wykonanie zabiegu Uczestnik ma 2,5 godziny. Trener PMU.

TOP PMU DUETS – Jedyna kategoria Mistrzostw otwarta dla wszystkich uczestników PMUGOLD 2024 (JUNIORÓW, MASTERÓW, EXPERTÓW, JURORÓW I SPEAKERÓW). W skład konkurencji duetu wchodzi dwóch Uczestników. Celem tej konkurencji jest metamorfoza /odmłodzenie modelki w wieku 40+ o kilka lat mniej, poprzez wykonanie makijażu permanentnego brwi oraz ust w dowolnej technice maszynowej. Uczestnicy mogą także wystylizować modelkę (ubiór oraz fryzura). Na wykonanie zabiegu brwi i ust oraz pełnej stylizacji Uczestnicy mają pełne 4,5 godziny. Kategoria zostanie oceniona przez powołane JURY z publiczności. Każdy z duetów, po zakwalifikowaniu się do Mistrzostw, musi nadać nazwę koloru swojej drużynie.

W celu utworzenia danej kategorii wymagana jest minimalna ilość – 6 zakwalifikowanych Uczestników. Brak wymaganej liczby Uczestników w danej konkurencji będzie skutkować jej odwołaniem (w tym przypadku Uczestnicy zgłoszeni do odwołanej konkurencji otrzymają zwrot opłaty wpłaconej za udział w Mistrzostwach w wartości nominalnej).

 

HARMONOGRAM:

KATEGORIA

GODZINY

OGÓLNY CZAS

LICZBA

UCZESTNIKÓW

LIPS JUNIOR

8 : 00 11 : 00

3 , 0 H

15

PRO MASTER OF LIPS

8 : 00 10 : 30

2 , 5 H

15

EXPERT OF LIPS

8 : 00 10 : 30

2 , 5 H

15

PRO MASTER OF OMBRE BROWS

11 : 30 14 : 00

2 , 5 H

20

PRO MASTER OF HAIRSTROKE

11 : 30 14 : 00

2 , 5 H

10

EXPERT OF BROWS

11 : 30 14 : 00

2 , 5 H

15

BROWS JUNIOR

14 : 30 17 : 30

3 , 0 H

15

PRO MASTER OF EYES

14 : 30 17 : 00

2 , 5 H

15

TOP PMU DUETS

18 : 00 22 : 30

4 , 5 H

> 10 PAR

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin w harmonogramie Mistrzostw.

 

KOSZT UCZESTNICTWA:

W przeciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Mistrzostw, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wg. poniższej listy:
JEDNA KONKURENCJA (w kategorii JUNIOR, PRO MASTER, EXPERT) – 1500 zł netto/ 1845 zł brutto
DWIE KONKURENCJE (w kategorii JUNIOR, PRO MASTER, EXPERT) – 2500 zł netto/ 3075 zł brutto
Top PMU Duets – 2600 zł netto/ 3198 zł brutto

Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach obejmuje udział w Mistrzostwach wraz z dyplomem potwierdzającym uczestnictwo. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Mistrzostwach opłata nie podlega zwrotowi.

 

DANE DO PRZELEWU:
Nr konta bankowego: 64 1140 2017 0000 4302 0366 3721 SPAREDA, Iwona Donarska ul. Starowiejska 41-43 lok. 27, 81-363 Gdynia Tytułem: Mistrzostwa + Imię i Nazwisko

 

KRYTERIA OCEN:

 1. Przesłane zgłoszenie podlegać będzie następującym kryteriom:
  kompletności i poprawności przesłanego zgłoszenia,
  ocenie przesłanych prac pod względem doboru kształtu i koloru, symetrii, a także estetyki pracy.
 2. Podczas Mistrzostw ocenie zostaną poddane następujące elementy:
  przygotowanie stanowiska pracy oraz jego uprzątnięcie po zakończonej pigmentacji,
  czystość wykonania rysunku wstępnego,
  -główne zasady higieniczno-sanitarne podczas wykonywania pigmentacji,
  symetria wykonanej pigmentacji,
  dobór kształtu i koloru,
  estetyka i poprawna technika wykonania pigmentacji.

 

JURY:
Uczestnicy z własnej woli poddają się ocenie i krytyce członków składu Jury.
Skład Jury zostanie powołany przez Organizatora i ogłoszony do dnia 30 września 2024 roku. Jurorzy oceniają prace sprawiedliwie, obiektywnie i bezstronnie, mając na uwadze swoje doświadczenie w danej dziedzinie.
Jury będzie składało się z dwóch niezależnych Komisji (Generalnej i Kontrolnej). Jury Generalne będzie znajdować się w osobnej sali i nie będzie miało kontaktu z Jury Kontrolnym, ani z Uczestnikami biorącymi udział w Mistrzostwach.
Rola Jury Generalnego polegać będzie na ocenie pracy końcowej Uczestnika, którą poprzedzać będzie ocena modelki przed rozpoczęciem pracy. Rola Jury Kontrolnego polegać będzie na ocenie przebiegu pigmentacji.
Ocena i interpretacja członków Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Żadne odwołania od ich decyzji nie będą uwzględniane. Niedozwolone jest kontaktowanie z członkami Jury po zakończeniu Mistrzostw. Nieprzestrzeganie tej zasady może zakończyć się oficjalną i jawną dyskwalifikacją Uczestnika i odebraniem ewentualnego miejsca i nagród.

 

ZASADY MISTRZOSTW:

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom miejsce pracy w postaci łóżka, stolika pomocniczego, krzesła, jednorazowego prześcieradła, dwóch gniazdek elektrycznych oraz pojemnika na odpady.
 2. Organizator nie zapewnia sprzętu, narzędzi pomocniczych, artykułów higienicznych, oświetlenia, ani modelek.
 3. Podczas trwania Mistrzostw nie wolno głośno rozmawiać, korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, słuchać muzyki przez słuchawki, robić zdjęć i opuszczać sali bez pozwolenia Przewodniczącej Komisji Kontrolnej.
 4. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym odbywają się Mistrzostwa.
 5. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do zapewnienia sobie modelki bez znamion starego makijażu permanentnego w strefie poddanej pigmentacji podczas Mistrzostw.
 6. Modelka musi być pełnoletnia i nie może mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania makijażu permanentnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za brak predyspozycji modelki do wykonania makijażu permanentnego. Dodatkowo modelka nie może posiadać nawet lekkiego makijażu okolicznościowego oraz żadnej biżuterii.
 7. Kartę świadomej zgody modelki na zabieg PMU wypełnia Uczestnik Mistrzostw w dniu Mistrzostw wg. własnego wzoru i musi mieć ją przy sobie podczas Mistrzostw. W przeciwnym wypadku istnieje możliwość dyskwalifikacji.
 8. W dniu Mistrzostw, Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na godzinę przed planowanym rozpoczęciem danej kategorii w celu rejestracji. Rejestracja kończy się na 10 minut przed rozpoczęciem danej kategorii.
 9. W celu zarejestrowania się Uczestnik ma obowiązek okazania dokumentu ze zdjęciem, podpisania zgody na wykorzystanie i publikację wizerunku oraz podpisania listy obecności.
 10. Podczas rejestracji, każdy Uczestnik Mistrzostw losuje nr stanowiska, przy którym będzie wykonywał pigmentację. Numer ten obowiązuje tylko na czas trwania danej kategorii.
 11. Uczestnicy Mistrzostw powinni być ubrani na biało (białe spodnie, białą bluzkę, białą sukienkę, białe buty – bez nadruków reklamowych).
 12. Każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora imienny dyplom uczestnictwa w Mistrzostwach.
 13. Modelki będą miały przypisany indywidualny numer (wylosowany podczas rejestracji) i będą ubrane w czepki oraz fartuchy jednorazowe. Dodatkowo modelka powinna być ubrana w czarne spodnie i białą bluzkę/koszulkę/t-shirt.
 14. Zarówno przed rozpoczęciem konkurencji, jak i po jej zakończeniu Modelce zostanie wykonane zdjęcie techniczne.
 15. Uczestnik przystępuje do pracy na modelce po ogłoszeniu sygnału startu przez Organizatora.
 16. Uczestnik Mistrzostw oraz Modelka nie mogą opuszczać miejsca, w którym odbywają się Mistrzostwa bez zgody członków Jury Kontrolnego i Organizatora. W przypadku naruszenia w/w zakazu Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 17. Po sygnale zakończenia danej kategorii Mistrzostw, Uczestnik powinien niezwłocznie przerwać pigmentację.
 18. Po zakończonej konkurencji, Modelki w asyście Organizatora bądź jego przedstawiciela, zostaną zaprowadzone do sali, w której dokonywana będzie ocena prac przez Jury Generalne.
 19. Modelka podczas oceny przez Jury nie może udzielać informacji na temat Uczestników Mistrzostw, w szczególności nie może informować kto wykonywał jej pigmentację. W przypadku naruszenia w/w zakazu przez Modelkę, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 20. Modelka powinna zostać oceniona przez wszystkich wskazanych do tego członków Jury Generalnego.
 21. Modelka przed opuszczeniem sali, w której odbywają się oceny, powinna się upewnić czy wszystkie kryteria oceny zostały wypełnione przez Jurorów.
 22. Uczestnik nie może udostępniać wizerunku swojej Modelki do momentu zakończenia Mistrzostw. Za moment zakończenia Mistrzostw uznaje się moment zakończenia obrad Jury Generalnego.
 23. Uczestnik nie może udostępniać żadnych zdjęć z Modelką, w tym zdjęć wykonanej pigmentacji, do momentu ogłoszenia wyników Mistrzostw podczas Gali Dinner. Nie dostosowanie się do zasad grozi dyskwalifikacja.

 

WYNIKI:
Ocena końcowa będzie sumą zliczoną z ocen wszystkich członków Jury zarówno Generalnego jak i Kontrolnego. Punktacja będzie zliczana przez osoby powołane przez Organizatora.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie 12 października 2024 roku podczas wieczornej Gali Dinner w Hotelu Courtyard by Marriott przy ul. Jerzego Waszyngtona 19 w Gdyni. Termin i miejsce wręczenia nagród może ulec zmianie.

 

NAGRODY:
Ostateczna lista nagród zostanie ogłoszona do 30 września 2024 roku.
W kategoriach Brows JUNIOR, Lips JUNIOR, PRO MASTER of Ombre Brows, PRO MASTER of Hairstroke, PRO MASTER of Lips, PRO MASTER of Eyes, EXPERT of Brows, EXPERT of Lips zostaną nagrodzone 3 najwyżej ocenione prace (z najwyższą liczbą punktów).
W przypadku kategorii Top PMU Duets zostanie nagrodzony tylko 1 zespół z najwyższą sumą punktów i zostaną nadane wyróżnienia. Nagrody otrzymane od Sponsorów i Organizatorów Mistrzostw nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należnych zobowiązań podatkowych z tytułu otrzymanych nagród na własny koszt i we własnym zakresie do właściwego US ze względu na miejsce zamieszkania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem przed wysłaniem zgłoszenia udziału w Mistrzostwach i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 2. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym regulaminem. Uczestnik Mistrzostw tym samym akceptuje regulamin, warunki uczestnictwa i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
  w formularzu i innych dokumentach zgłoszeniowych na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133. Poz.883 z późniejszymi poprawkami).
 3. dministratorem danych osobowych jest firma SPAREDA Iwona Donarska z siedzibą w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 41-43 lok. 27.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie, robienie zdjęć i ich późniejszą publikacje oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń i praw autorskich do tych materiałów.
 5. Uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na bezterminowe i nieodpłatne udostępnienie wizerunku Organizatorowi, w postaci fotografii, filmów oraz innych formach utrwaleń, które będą przedstawiane jako forma promocyjna wydarzenia.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Mistrzostwach opłata nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku odwołania Mistrzostw ze strony Organizatora, z przyczyn niezależnych od niego, Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów uczestnictwa.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i do zmiany miejsca Mistrzostw.
 9. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do zapewnienia sobie modelki we własnym zakresie.
 10. Organizator Mistrzostw zapewnia Uczestnikom: łóżko, krzesło, stolik pomocniczy, jednorazowe prześcieradło, 2 gniazdka elektryczne, pojemnik na odpady oraz wodę mineralną.
 11. Uczestnik zobowiązany jest zaopatrzyć się w urządzenia i pigmenty do makijażu permanentnego, lampy oraz wszelkie akcesoria niezbędne do wykonania pigmentacji.
 12. Urządzenia i pigmenty stosowane podczas Mistrzostw muszą posiadać certyfikat CE i muszą spełniać wymogi stosowane w Unii Europejskiej.
 13. Używanie pigmentów do tatuażu jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
 14. Organizator Mistrzostw nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem Uczestnika i modelki podczas trwania Mistrzostw.
 15. Organizator Mistrzostw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas wydarzenia.
 16. W związku z możliwością występowania pandemii COVID-19 SARS-CoV2 i możliwymi ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, Uczestnik Mistrzostw zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich  z zobowiązań, wynikających z Regulaminu w takim zakresie, w jakim było to spowodowane przyczynami siły wyższej, przez co należy rozumieć oddziaływanie siły przyrody, strajki, decyzje i akty prawne organów państwowych lub samorządowych, wprowadzane ograniczenia związane z pandemią lub pogarszający się stan pandemii lub działania osób trzecich, w tym Hotelu.
 18. Organizator zastrzega, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej w jakikolwiek sposób organizację Wydarzenia lub jego części, ma prawo do zmiany jego terminu lub miejsca, albo w braku takiej możliwości odwołania Wydarzenia bez ponoszenia kosztów.
 19. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie www.pmugold.com