Przeczytaj regulamin i wypełnij formularz. Nie zapomnij o zaznaczeniu zgód.

REGULAMIN

V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

Miejsce: Hotel Courtyard by Marriott Gdynia ul. Jerzego Waszyngtona 19, Gdynia

Organizator:
SPAREDA Iwona Donarska, al. Jana Pawła II 11L, 84-240 Reda NIP: 569-138-25-14

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W Mistrzostwach może wziąć udział osoba pełnoletnia, która posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania makijażu permanentnego – ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego oraz zakupiła bilet uczestnictwa na pmugoldconference 2023. Potwierdzenie kwalifikacji w postaci dyplomu, certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia szkolenia należy przesłać Organizatorowi wraz z wypełnionym zgłoszeniem.

2. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w Mistrzostwach. Zgłoszenia, które nie zostaną opłacone są nieważne i nie upoważniają do wzięcia udziału w Mistrzostwach.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 kwietnia 2023 roku, na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.pmugold.com, w zakładce Mistrzostwa.

4. Pigmentacje, w ramach kategorii: Brows Junior, Lips Junior, Pro Master of Ombre Brows, Pro Master of Lips, Pro Master of Eyes, wykonywane będą techniką maszynową.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

1. Zgłoszenie uczestnictwa, w każdej z kategorii, wymaga:
– poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pmugold.com w zakładce Mistrzostwa
– zaakceptowania Regulaminu oraz RODO (pełna treść Regulaminu oraz Umowy Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych dostępna jest na stronie www.pmugold.com w zakładce Mistrzostwa)
– przesłania drogą elektroniczną, na adres mailowy mistrzostwapmu@gmail.com, następujących dokumentów:

certyfikat/dyplom potwierdzający odbycie szkolenia podstawowego z makijażu permanentnego,
zdjęcia bez retuszu 3 różnych prac wybranego obszaru (brwi, usta, powieki) przed wykonaniem makijażu permanentnego oraz bezpośrednio po wykonaniu makijażu permanentnego.

3. O zakwalifikowaniu się Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo w przeciągu 10 dni roboczych od daty przesłania zgłoszenia.
4. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do Mistrzostw, Uczestnik ma 5 dni roboczych na uiszczenie opłaty, w kwocie właściwej dla wybranej kategorii. W przeciwnym wypadku Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany.
5. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w Mistrzostwach decyduje termin zgłoszenia, pod warunkiem jego opłacenia we wskazanym terminie.
6. Uczestnik zakwalifikowany do Mistrzostw ma obowiązek przesłać swoje zdjęcie. W odpowiedzi otrzyma dedykowaną grafikę informującą o kwalifikacji do Międzynarodowych Mistrzostw PMU.

KATEGORIE:
* Uczestnik może zgłosić swój udział w maksymalnie 2 kategoriach (jeżeli wybrane kategorie nie odbywają się w tym samym czasie).

Brows JUNIOR– Uczestnik wykona pigmentację brwi (na modelce) w technice ombre z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje nie dłużej niż 2,5 roku.

Lips JUNIOR – Uczestnik wykona pigmentację ust (na modelce) w technice klasycznej z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje nie dłużej niż 2,5 roku.

PRO MASTER of Ombre Brows – Uczestnik wykona pigmentację brwi (na modelce) w technice ombre z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje co najmniej 2,5 roku.

PRO MASTER of Hairstroke – Uczestnik wykona pigmentację brwi (na modelce) w technice włoskowej z użyciem maszyny lub w technice Microblading. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje co najmniej 2,5 roku.

PRO MASTER of Lips – Uczestnik wykona pigmentację ust (na modelce) w technice klasycznej z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje co najmniej 2,5 roku.

PRO MASTER of Eyes – Uczestnik wykona pigmentację powiek (na modelce) – kreskę cieniowaną z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego i pigmentuje co najmniej 2,5 roku.

W celu utworzenia danej kategorii wymagana jest minimalna ilość – 7 zakwalifikowanych Uczestników. Brak wymaganej liczy Uczestników w danej konkurencji będzie skutkować jej odwołaniem (w tym przypadku Uczestnicy zgłoszeni do odwołanej konkurencji otrzymają zwrot opłaty wpłaconej za udział w Mistrzostwach w wartości nominalnej).

HARMONOGRAM:

KATEGORIA

GODZINY

OGÓLNY CZAS

LICZBA UCZESTNIKÓW

Brows JUNIOR

8:00 – 11:00

3 godz.

20

PRO MASTER of Eyes

8:00 – 10:30

2,5 godz.

20

PRO MASTER of Ombre Brows

11:30 – 13:30

2 godz.

30

PRO MASTER of Hairstroke

11:30 – 14:00

2,5 godz.

15

Lips JUNIOR

14:30 – 17:30

3 godz.

15

PRO MASTER of Lips

14:30 – 17:00

2,5 godz.

20

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin w harmonogramie Mistrzostw. KOSZT UCZESTNICTWA:

W przeciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Mistrzostw, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 650 zł netto/ 799,50 zł brutto (podana kwota dotyczy udziału w jednej kategorii).
W przypadku zakwalifikowania się do dwóch kategorii należy uiścić opłatę w wysokości 1300 zł netto/ 1599,00 zł brutto.

Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach obejmuje udział w Mistrzostwach wraz z dyplomem potwierdzającym uczestnictwo.

DANE DO PRZELEWU:
Nr konta bankowego: 64 1140 2017 0000 4302 0366 3721 SPAREDA, Iwona Donarska
Al. Jana Pawła II 11L, 84-240 Reda
Tytułem : Mistrzostwa + Imię i Nazwisko

KRYTERIA OCEN:

1. Przesłane zgłoszenie podlegać będzie następującym kryteriom:
– kompletności i poprawności przesłanego zgłoszenia,
– ocenie przesłanych prac pod względem doboru kształtu i koloru, symetrii, a także estetyki pracy.

2. Podczas Mistrzostw ocenie zostaną poddane następujące elementy:
– przygotowanie stanowiska pracy oraz jego uprzątnięcie po zakończonej pigmentacji, – rysunek wstępny,
– symetria wykonanej pigmentacji,
– dobór kształtu i koloru,
– estetyka i poprawna technika wykonania pigmentacji,
– bezpieczeństwo i higiena pracy.

JURY:

Skład Jury zostanie powołany przez Organizatora i ogłoszony do dnia 28 kwietnia 2023 roku. Jurorzy oceniają prace sprawiedliwie, obiektywnie i bezstronnie, mając na uwadze swoje doświadczenie w danej dziedzinie.
Jury będzie składało się z dwóch niezależnych Komisji (Generalnej i Kontrolnej). Jury Generalne będzie znajdować się w osobnej sali i nie będzie miało kontaktu z Jury Kontrolnym ani z Uczestnikami biorącymi udział w Mistrzostwach.
Rola Jury Generalnego polegać będzie na ocenie pracy końcowej Uczestnika, którą poprzedzać będzie ocena modelki przed rozpoczęciem pracy. Rola Jury Kontrolnego polegać będzie na ocenie przebiegu pigmentacji. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

ZASADY MISTRZOSTW:

1. Organizator zapewnia Uczestnikom miejsce pracy w postaci łóżka, stolika pomocniczego, krzesła, jednorazowego prześcieradła, dwóch gniazdek elektrycznych oraz pojemnika na odpady.
2. Organizator nie zapewnia sprzętu, narzędzi pomocniczych, artykułów higienicznych, oświetlenia ani modelek.
3. Podczas trwania Mistrzostw nie wolno głośno rozmawiać, korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, słuchać muzyki, robić zdjęć.

4. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOż obowiązujących na terenie obiektu, w którym odbywają się Mistrzostwa.
5. Uczestnicy zakwalifikowani do Mistrzostw w kategorii: Brows JUNIOR, Lips JUNIOR, PRO MASTER of Ombre Brows, PRO MASTER of Hairstroke, PRO MASTER of Lips, PRO MASTER of Eyes zobowiązani są do zapewnienia sobie modelki bez wykonanego wcześniej makijażu permanentnego w strefie poddanej pigmentacji podczas Mistrzostw.

6. Modelka musi być pełnoletnia i nie może mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania makijażu permanentnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za brak predyspozycji modelki do wykonania makijażu permanentnego.
7. Kartę zdrowia modelki, w dniu Mistrzostw, wypełnia Uczestnik Mistrzostw wg. własnego wzoru i musi mieć ją przy sobie podczas Mistrzostw. W przeciwnym wypadku istnieje możliwość dyskwalifikacji.

8. Modelka zostanie dopuszczona do udziału w Mistrzostwach, tylko jeżeli będzie ubrana w biały t-shirt oraz czarne spodnie i nie będzie miała na sobie żadnej biżuterii. Dodatkowo modelka nie może posiadać nawet lekkiego makijażu okolicznościowego (skóra twarzy musi być zdezynfekowana).
9. W dniu Mistrzostw, Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na godzinę przed planowanym rozpoczęciem danej kategorii w celu rejestracji. Rejestracja kończy się na 10 minut przed rozpoczęciem danej kategorii.

10. W celu zarejestrowania się Uczestnik m obowiązek okazania dokumentu ze zdjęciem, podpisania zgody na wykorzystanie i publikację wizerunku oraz podpisania listy obecności.
11. Podczas rejestracji, każdy Uczestnik Mistrzostw losuje nr stanowiska, przy którym będzie wykonywał pigmentację. Numer ten obowiązuje tylko na czas trwania danej kategorii.

12. Uczestnicy Mistrzostw powinni być ubrani na biało (białe spodnie, białą bluzkę, białą sukienkę, białe buty – bez nadruków reklamowych).
13. Każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora imienny dyplom uczestnictwa w Mistrzostwach.
14. Modelki będą miały przypisany indywidualny numer (wylosowany podczas rejestracji) i będą ubrane w czepki oraz fartuchy jednorazowe.

15. Zarówno przed rozpoczęciem konkurencji, jak i po jej zakończeniu Modelce zostanie wykonane zdjęcie techniczne.
16. Uczestnik przystępuję do pracy na modelce po ogłoszeniu sygnału startu przez Organizatora.
17. Uczestnik Mistrzostw oraz Modelka nie mogą opuszczać miejsca, w którym odbywają się Mistrzostwa bez zgody członków Jury Kontrolnego i Organizatora. W przypadku naruszenia w/w zakazu Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
18. Po sygnale zakończenia danej kategorii Mistrzostw, Uczestnik powinien niezwłocznie przerwać pigmentację. Modelka powinna usiąść bokiem na łóżku.
19. Po zakończonej konkurencji Modelki, w asyście Organizatora bądź jego przedstawiciela, zostaną zaprowadzone do sali, w której dokonywana będzie ocena prac przez Jury Generalne.
20. Modelka podczas oceny przez Jury nie może udzielać informacji na temat Uczestników Mistrzostw, w szczególności nie może informować kto wykonywał jej pigmentację. W przypadku naruszenia w/w zakazu przez Modelkę, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
21. Modelka powinna zostać oceniona przez wszystkich wskazanych do tego członków Jury Generalnego.
22. Modelka przed opuszczeniem sali,w której odbywają się oceny, powinna się upewnić czy wszystkie kryteria oceny zostały wypełnione przez Jurorów.
23. Uczestnik nie może udostępniać wizerunku swojej Modelki do momentu zakończenia Mistrzostw. Za moment zakończenia Mistrzostw uznaje się moment zakończenia obrad Jury Generalnego.
24. Uczestnik nie może udostępniać żadnych zdjęć z Modelką, w tym zdjęć wykonanej pigmentacji, do momentu ogłoszenia wyników Mistrzostw podczas Gali Dinner.

WYNIKI:

Pierwsze 3 miejsca, z każdej kategorii, zostaną ogłoszone i nagrodzone 13 maja 2023 roku podczas wieczornej Gali Dinner w Hotelu Courtyard by Marriott przy ul. Jerzego Waszyngtona 19 w Gdyni. Termin i miejsce wręczenia nagród może ulec zmianie.

NAGRODY:

W każdej kategorii zostaną nagrodzone 3 najwyżej ocenione prace (z najwyższą liczbą punktów). Ostateczna lista nagród zostanie ogłoszona do 30 kwietnia 2023 roku.
Nagrody otrzymane od Sponsorów i Organizatorów Mistrzostw nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należnych zobowiązań podatkowych z tytułu otrzymanych nagród na własny koszt i we własnym zakresie do właściwego US ze względu na miejsce zamieszkania.

POSTANOWIENIA KOńCOWE:

1. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem przed wysłaniem zgłoszenia udziału w Mistrzostwach i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
2. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym regulaminem. Uczestnik Mistrzostw tym samym akceptuje regulamin, warunki uczestnictwa i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu i innych dokumentach zgłoszeniowych na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133. Poz.883 z późniejszymi poprawkami).

3. Administratorem danych osobowych jest firma SPAREDA Iwona Donarska z siedzibą w Redzie przy al. Jana Pawła II 11L.
4. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie, robienie zdjęć i ich późniejszą publikacje oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń i praw autorskich do tych materiałów.
5. Uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na bezterminowe i nieodpłatne udostępnienie wizerunku Organizatorowi, w postaci fotografii, filmów oraz innych formach utrwaleń, które będą przedstawiane jako forma promocyjna wydarzenia.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Mistrzostwach opłata nie podlega zwrotowi.
7. W przypadku odwołania Mistrzostw ze strony Organizatora, z przyczyn niezależnych od niego, Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów uczestnictwa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i do zmiany miejsca Mistrzostw.
9. Uczestnicy Mistrzostw w kategorii: Brows JUNIOR, Lips JUNIOR, PRO MASTER of Ombre Brows, PRO MASTER of Hairstroke, PRO MASTER of Lips, PRO MASTER of Eyes są zobowiązani zapewnić sobie modelki we własnym zakresie.
10. Organizator Mistrzostw zapewnia Uczestnikom: łóżko, krzesło, stolik pomocniczy, jednorazowe prześcieradło, 2 gniazdka elektryczne, pojemnik na odpady oraz wodę mineralną.
11. Uczestnik zobowiązany jest zaopatrzyć się w urządzenia i pigmenty do makijażu permanentnego, lampy oraz wszelkie akcesoria niezbędne do wykonania pigmentacji.
12. Urządzenia i pigmenty stosowane podczas Mistrzostw muszą posiadać certyfikat CE i muszą być zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej.
13. Używanie pigmentów do tatuażu jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
14. Organizator Mistrzostw nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem Uczestnika i modelki podczas trwania Mistrzostw.
15. Organizator Mistrzostw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas wydarzenia.
16. W związku z możliwością występowania pandemii COVID-19 SARS-CoV2 i możliwymi ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, Uczestnik Mistrzostw zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, wynikających z Regulaminu w takim zakresie, w jakim było to spowodowane przyczynami siły wyższej, przez co należy rozumieć oddziaływanie siły przyrody, strajki, decyzje i akty prawne organów państwowych lub samorządowych, wprowadzane ograniczenia związane z pandemią

lub pogarszający się stan pandemii lub działania osób trzecich, w tym Hotelu.
18. Organizator zastrzega, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej w jakikolwiek sposób organizację Wydarzenia lub jego części, ma prawo do zmiany jego terminu lub miejsca, albo w braku takiej możliwości odwołania Wydarzenia bez ponoszenia kosztów.
19. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie www.pmugold.com

………………………………………………………………………. DATA I PODPIS